جهت استفاده از طرح های موجود در گرافی ماین یکی از اشتراک های زیر را انتخاب کنید :

دانلود روزانه ۱۰ طرح

دانلود ۱۰ طرح در روز به انتخاب شما

۱ ماه (۳۰ روز)


۱۵,۰۰۰ تومان

خرید اشتراک

۲ ماه (۶۰ روز)


۲۰,۰۰۰ تومان

خرید اشتراک

۳ ماه (۹۰ روز)


۳۰,۰۰۰ تومان

خرید اشتراک

۶ ماه (۱۸۰ روز)


۴۰,۰۰۰ تومان

خرید اشتراک

دانلود روزانه ۲۰ طرح

دانلود ۲۰ طرح در روز به انتخاب شما

۱ ماه (۳۰ روز)


۲۰,۰۰۰ تومان

خرید اشتراک

۲ ماه (۶۰ روز)


۲۵,۰۰۰ تومان

خرید اشتراک

۳ ماه (۹۰ روز)


۳۵,۰۰۰ تومان

خرید اشتراک

۶ ماه (۱۸۰ روز)


۵۵,۰۰۰ تومان

خرید اشتراک

لطفاً موارد زیر را مطالعه نمایید :

– در صورت عدم دانلود سهمیه روزانه، سهمیه فوق باطل گشته و به روزهای آتی اضافه نمی گردد.

– هر شب ساعت ۲۴ ،‌ روز جدید شما آغاز و میتوانید دانلود نمایید.