جهت استفاده از طرح های موجود در گرافی ماین یکی از اشتراک های زیر را انتخاب کنید :

دانلود روزانه ۱۰ طرح

دانلود ۱۰ طرح در روز به انتخاب شما

۱ ماه (۳۰ روز)


۳۵,۰۰۰ تومان

خرید اشتراک

۲ ماه (۶۰ روز)


۵۵,۰۰۰ تومان

خرید اشتراک

۳ ماه (۹۰ روز)


۷۰,۰۰۰ تومان

خرید اشتراک

۶ ماه (۱۸۰ روز)


۱۰۵,۰۰۰ تومان

خرید اشتراک

دانلود روزانه ۲۰ طرح

دانلود ۲۰ طرح در روز به انتخاب شما

۱ ماه (۳۰ روز)


۴۵,۰۰۰ تومان

خرید اشتراک

۲ ماه (۶۰ روز)


۶۵,۰۰۰ تومان

خرید اشتراک

۳ ماه (۹۰ روز)


۹۰,۰۰۰ تومان

خرید اشتراک

۶ ماه (۱۸۰ روز)


۱۳۵,۰۰۰ تومان

خرید اشتراک

لطفاً موارد زیر را مطالعه نمایید :

– در صورت عدم دانلود سهمیه روزانه، سهمیه فوق باطل گشته و به روزهای آتی اضافه نمی گردد.

– هر شب ساعت ۲۴ ،‌ روز جدید شما آغاز و میتوانید دانلود نمایید.